ჩვენს შესახებ

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამეცნიერო ბიბლიოთეკას საფუძველი ჩაეყარა 1933 წელს აკად. გიორგი ახვლედიანის თაოსნობით და იგი ამჟამად წიგნადი ფონდით ერთ-ერთი უმდიდრესია საქართველოს ბიბლიოთეკებს შორის. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკის წიგნად ფონდში გაერთიანებულია ნ. მუსხელიშვილისა და სოხუმის სუბტროპიკული მეურნეობის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტების ბიბლიოთეკების კოლექციები.