გადასახადები და დაბეგვრა

ნაშრომში განხილულია ბეგარა-გადასახადების ისტორიისა და თეორიის საკითხები, წარმოჩენილია მოაზროვნეთა და მეცნიერთა მსჯელობები და მოძღვრებები. ნაშრომი განკურთვნილია უმაღლესი სასწავლებილის ეკონომიკასა დაბიზნესის ადმინისტრირების სპეციალობათა სტუდენტებისათვის, დოქტორანტებისა და აკადემიური პერსონალისათვის. დაბეგვრის საკითხებით დაინტერესებული სპეციალისტებისათვის.