თომა აქვინელის 5 არგუმენტი თეისტური ფილოსოფიის სასარგებლოდ

წინამდებარე ნაშრომში განხილულია ფილოსოფოსის და თეოლოგის თომა აქვინელის (1225-1274) 5 არგუმენტი ღმერთის არსებობის სასარგებლოდ. წიგნი შედგება 4 თავისგან. პირველ თავში მიმოხილულია თომა აქვინელის ფილოსოფია ზოგადად. მეორე თავში განხილულია თომა აქვინელის 5 არგუმენტის წყაროები, ისევე როგორც თითოეული არგუმენტი ცალკე და ამ არგუმენტებში გამოყენებული ძირითადი დებულებები ფილოსოფიურად არის განმარტებული.